Strona główna

Aktualności

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Radzińska, Krótka, Różana, Podleśna w Celestynowie

Utworzono: 18.05.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Radzińskiej, Krótkiej, Różanej oraz Podleśnej w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Potwierdzenie przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Celestynów, Dąbrówka, Stara Wieś, Lasek, Regut, Podbiel, Tabor, Ponurzyca

Utworzono: 15.05.2023

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 09.05 2023 r. przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań  Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny i w dniu 11.05.2023 r przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli na SUW Celestynów.

W załączeniu ocena jakości wody wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku.

Potwierdzenie przydatności wody do spożycia w miejscowościach: Ostrów, Ostrowik, Jatne, Dyzin

Utworzono: 15.05.2023

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 09.05 2023 r. przez Centrum Badań i Dozoru Sp. z o.o. Ośrodek Badań  Środowiska i Zagrożeń Naturalnych, ul. Lędzińska 8, 43-143 Lędziny i w dniu 11.05.2023 r. przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli na SUW Ostów.

W załączeniu komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku.

Podłączenie do nowej kanalizacji w Glinie

Utworzono: 26.01.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

Informujemy mieszkańców miejscowości Glina, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Lubelska, Otwocka, Długa i Polna, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

ZMIANA CEN

Utworzono: 20.01.2023

Przypomnienie

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje,

iż od dnia 22.01.2023 r. ulegają zmianie ceny

za wodę i odbiór ścieków zgodnie

z obowiązującą taryfą.

Podłączenie do nowej kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi

Utworzono: 12.01.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

Informujemy mieszkańców miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Utworzono: 13.06.2022

Szanowni Państwo,

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie uprzejmie informuje, iż od dnia 09.06.2022 r. każdy Odbiorca usług, będzie posiadał odrębny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu opłaty za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy wpłacać na numer rachunku bankowego, wskazany na fakturze VAT.

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 09.06.2022 r. na nowy numer rachunku bankowego oraz sprawdzanie opłaconych należności.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono: 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 24.03.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.