Strona główna

Aktualności

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie

Utworzono: 29.02.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie prowadzone będą prace w ramach inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrów w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania jest firma Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Realizacja zadania potrwa od marca do końca czerwca 2024 roku.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Utworzono: 12.12.2023

Szanowni Klienci,

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 13 grudnia 2023 roku obowiązuje nowa  taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

APEL DO MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 30.11.2023

Apel do mieszkańców korzystających z kanalizacji sanitarnej

Wobec powtarzających się w ostatnim czasie awarii sieci kanalizacji sanitarnej, ponownie

przypominamy czego NIE WOLNO wrzucać do toalety.

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, aby przyjmować jedynie ścieki z Państwa domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy.

Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do toalet :
 

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: Dąbrówka i Stara Wieś

Utworzono: 18.10.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że do nowej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowościach Dąbrówka i Stara Wieś z wyjątkiem posesji:

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Radzińska, Krótka, Różana, Podleśna w Celestynowie

Utworzono: 18.05.2023

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Radzińskiej, Krótkiej, Różanej oraz Podleśnej w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. 

Podłączenie do nowej kanalizacji w Glinie

Utworzono: 26.01.2023

Informujemy mieszkańców miejscowości Glina, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Lubelska, Otwocka, Długa i Polna, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podłączenie do nowej kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi

Utworzono: 12.01.2023

Informujemy mieszkańców miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Utworzono: 13.06.2022

Szanowni Państwo,

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie uprzejmie informuje, iż od dnia 09.06.2022 r. każdy Odbiorca usług, będzie posiadał odrębny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu opłaty za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy wpłacać na numer rachunku bankowego, wskazany na fakturze VAT.

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 09.06.2022 r. na nowy numer rachunku bankowego oraz sprawdzanie opłaconych należności.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono: 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 24.03.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.