Strona główna

Aktualności

Postępowanie na wybór wykonawcy naprawy awaryjnej pomp w 2023 roku

Utworzono: 15.11.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy naprawy awaryjnej pomp w 2023 roku:

Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2022 r. godz. 10:00

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem garażu przy ul. Wrzosowej 44A w Celestynowie.

Utworzono: 09.11.2022

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem garażu przy ul. Wrzosowej 44A w Celestynowie.

Termin i miejsce przetargu: 08 grudnia 2022 roku, godz. 1100, w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie przy ul. Reguckiej 5 pok. nr 2.

 

OGŁOSZENIE - Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 04.11.2022

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska: Inspektor ds. eksploatacyjno-technicznych

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15.12.2022  r. włącznie do godziny 15:30. ​

Postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Utworzono: 04.11.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy obsługi i konserwacji Stacji Uzdatniania wody wraz z istniejącą siecią wodociągową na terenie Gminy Celestynów

Termin składania ofert upływa w dniu 16.11.2022 r. godz. 10:00

OGŁOSZENIE - Garaż przeznaczony do wynajmu

Utworzono: 17.10.2022

 

Gospodarka Komunalna przeznacza do oddania

w najem w trybie przetargowym,

garaż zlokalizowany w budynku

przy ul. Wrzosowej 44A Celestynowie,

dz. nr ewid. 513/2.

Życzenia z okazji jubileuszu Gminy Celestynów

Utworzono: 18.08.2022

 

Szanowny Panie Wójcie,

Szanowni Państwo,

 

Z okazji pięknego jubileuszu Gminy Celestynów, mam wielką przyjemność w imieniu własnym  i pracowników Gospodarki Komunalnej  w Celestynowie, przekazać na Pana ręce serdeczne gratulacje dla władz gminy oraz wszystkich mieszkańców,  którzy przez ostatnie 70 lat tworzyli ten Dom – Gminę Celestynów, wysoko stawiając poprzeczkę następcom oraz tworząc klimat wzajemnej życzliwości i odpowiedzialności...

( >>> czytaj dalej)

OGŁOSZENIE - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Utworzono: 13.06.2022

Szanowni Państwo,

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie uprzejmie informuje, iż od dnia 09.06.2022 r. każdy Odbiorca usług, będzie posiadał odrębny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu opłaty za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy wpłacać na numer rachunku bankowego, wskazany na fakturze VAT.

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 09.06.2022 r. na nowy numer rachunku bankowego oraz sprawdzanie opłaconych należności.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono: 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Przypomnienie o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Celestynowie (ul. Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana)

Utworzono: 10.05.2022

Informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości Celestynów, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Radzińskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej, by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2022

Utworzono: 10.05.2022

Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku

zaprasza na

EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCÓW 2022

w dniach 17-18 maja 2022 r. w godz. 10:00-13:00

w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury

ul. Poniatowskiego 10

Zaczynają się konsultacje społeczne nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Utworzono: 10.05.2022

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 24.03.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.

 

 

 

Jubileusz Gminy Celestynów

Utworzono: 14.03.2022

 

 

W roku 2022 nasza Gmina Celestynów obchodzi Jubileusz 70-lecia istnienia.