Strona główna

Aktualności

Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Dąbrówka ul. Borowikowa

Utworzono: 31.08.2023

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż ogłosiła postępowanie na:

"Budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Dąbrówka ul. Borowikowa"

Termin składania ofert upływa w dniu 08.09.2023 r. godz. 10:00

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 28.07.2023

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:

Inspektor ds. administarcyjnych 1/2 etatu

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.08.2023  r. włącznie do godziny 15:30. ​

Nabór na wolne stanowisko

Utworzono: 28.07.2023

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w zakładzie budżetowym Gospodarka Komunalna w Celestynowie, ul. Regucka 5.

Określenie stanowiska:

Inspektor ds. finansowo-pracowniczych i administracyjnych 1/2 etatu

Miejsce i termin złożenia dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.08.2023  r. włącznie do godziny 15:30. ​

Apel o oszczędzanie wody

Utworzono: 10.07.2023

Szanowni mieszkańcy,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, zwracamy się z prośbą o racjonalne wykorzystywanie wody do celów socjalno-bytowych oraz o powstrzymanie się od zużycia wody pitnej do podlewania trawników, ogródków warzywnych, podlewania upraw, mycia samochodów, spłukiwania chodników, wjazdów do garaży, placów, itp.

Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: ul. Radzińska, Krótka, Różana, Podleśna w Celestynowie

Utworzono: 18.05.2023

Obraz przedstawiający rury kanalizacyjne.

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że mieszkańcy, których posesje są zlokalizowane wzdłuż ul. Radzińskiej, Krótkiej, Różanej oraz Podleśnej w Celestynowie, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  mogą już podłączać się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

Podłączenie do nowej kanalizacji w Glinie

Utworzono: 26.01.2023

Informujemy mieszkańców miejscowości Glina, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Lubelska, Otwocka, Długa i Polna, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

ZMIANA CEN

Utworzono: 20.01.2023

Przypomnienie

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje,

iż od dnia 22.01.2023 r. ulegają zmianie ceny

za wodę i odbiór ścieków zgodnie

z obowiązującą taryfą.

Podłączenie do nowej kanalizacji w Dąbrówce i Starej Wsi

Utworzono: 12.01.2023

Informujemy mieszkańców miejscowości Dąbrówka i Stara Wieś, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

OGŁOSZENIE - ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Utworzono: 13.06.2022

Szanowni Państwo,

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie uprzejmie informuje, iż od dnia 09.06.2022 r. każdy Odbiorca usług, będzie posiadał odrębny numer rachunku bankowego.

Wpłaty z tytułu opłaty za dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków należy wpłacać na numer rachunku bankowego, wskazany na fakturze VAT.

Prosimy o zwrócenie uwagi w dokonywaniu opłat po 09.06.2022 r. na nowy numer rachunku bankowego oraz sprawdzanie opłaconych należności.

Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono: 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Utworzono: 24.03.2022

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, iż w ramach porządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy od dnia 1 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się sukcesywna kontrola posesji pod względem poprawnego korzystania z przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz zakazu wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Osoby dokonujące kontroli będą posiadać identyfikatory oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli.

Obowiązujące prawo nakłada na właścicieli posesji obowiązek zagospodarowania wód deszczowych tak, by ich odpływ nie naruszał stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

W przypadku stwierdzenia nieświadomego lub umyślnego skierowania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w trakcie kontroli, niezwłocznie zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Osobom wprowadzającym ścieki opadowe lub wody drenażowe do systemu gminnej kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 ust. 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Mając na uwadze powyższe GK w Celestynowie apeluje i wzywa właścicieli posesji, z których ścieki opadowe lub wody drenażowe odprowadzane są do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, do natychmiastowego dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości.