O nas

Gospodarka Komunalna w Celestynowie prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego od dnia 1 stycznia 2004 r.

Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy Celestynów odnoszących się do bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie:

 1. Zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
 • ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych,
 • remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych,
 • budowa sieci i urządzeń wodociągowych. 
 1. Zbiorowego odbioru ścieków:
 • odbiór ścieków i ich odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej miasta Otwock,
 • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych.
 1. Zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy:
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i rozwiązanie tych umów,
 • pobieranie opłat i czynszy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych oraz innych umów,
 • zapewnienie nadzorów technicznych nad budynkami i urządzeniami technicznymi zgodnie z przepisami prawa,
 • bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych,
 • wykonywanie remontów bieżących, remontów kapitalnych i modernizacji budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych,
 • wykonywanie robót budowlanych i prac modernizacyjnych związanych z eksploatacją i rozbudową zasobu mieszkaniowego gminy.

Obiekty zarządzane przez Gospodarkę Komunalną:

Stacje Uzdatniania Wody

Przepompownie ścieków

Lokale mieszkalne