Deklaracja dostępności

Gospodarka Komunalna w Celestynowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://gkcelestynow.naszastrona.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wymienionych poniżej niezgodności lub wyłączeń:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Grzanka, adres poczty elektronicznej kgrzanka@komunalna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 789 70 52 wew. 105. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gospodarki Komunalnej w Celestynowie stanowi część kompleksu budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie, przy ul. Reguckiej 5.
Pomieszczenia Gospodarki Komunalnej w Celestynowie znajdują się na I piętrze budynku (nad Pracownią Rehabilitacji). Do pomieszczeń Gospodarki Komunalnej w Celestynowie prowadzi odrębne wejście, znajdujące się od strony parkingu (od ul. Wrzosowej).
Przy wejściu znajduje się tablica informacyjna z nazwą Gospodarki Komunalnej w Celestynowie oraz tablica z bieżącymi ogłoszeniami i kontaktem telefonicznym i e-mailowym.
Blisko wejścia do obiektu na parkingu znajduje się wydzielone miejsce postojowe dla pracowników Gospodarki Komunalnej, z którego mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością.
W odległości ok. 25 metrów przy ul. Reguckiej znajduje się przystanek autobusowy a w odległości ok. 250 metrów przy ul. Św. Kazimierza znajduje się kolejny przystanek.
Przy wejściu do budynku nie ma windy ani podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.
Wejście do budynku posiada zadaszenie i jest oświetlone.
Do wejścia od strony ul. Reguckiej prowadzi chodnik, po którym mogą poruszać się osoby na wózkach inwalidzkich.
Do budynku prowadzą schody, przy których zamontowana jest poręcz. Na zewnątrz budynku schody, składają się z 11 stopni a wewnątrz z 12 stopni. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnętrznych oznakowany jest taśmą ostrzegawczą.
Przed wejściem do holu znajdują się stolik i ławeczka dla interesantów jak również tablica informacyjna z numerami pokoi poszczególnych pracowników.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea(brajla) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku jest dostępna przenośna pętla indukcyjna. Osoba słabosłysząca, która będzie  potrzebowała z niej skorzystać, powinna zgłosić ten fakt pracownikowi Gospodarki Komunalnej, z którym będzie załatwiana sprawa.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Z powodu występowania barier architektonicznych Gospodarka Komunalna zapewniania osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby. W celu otrzymania wsparcia (pomoc przy wejściu na piętro, pomoc w komunikacji czy załatwieniu sprawy) należy kontaktować się telefonicznie z odpowiednim pracownikiem Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, który prowadzi daną sprawę.

Aplikacje mobilne

  • brak