Możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej: LASEK

Utworzono dnia 09.05.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej mogą już podłączać się mieszkańcy, posiadający uzgodnione projekty przyłączy kanalizacyjnych,  których posesje są zlokalizowane w miejscowości LASEK z wyjątkiem:

rejonu Lasek -Skarbonka dotyczącego numerów posesji Lasek 9,11,13,15  oraz numerów od 56 do 66

Mieszkańcy, którzy nie posiadają jeszcze uzgodnionego projektu przyłącza kanalizacyjnego proszeni są o zgłoszenie się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

Formularz wniosku wraz z wzorem oświadczenia (o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) dostępny jest na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej w zakładce „Formularze do pobrania” (link do pobrania: wniosku oświadczenia ) lub w biurze Gospodarki Komunalnej.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej lub na miejscu w siedzibie Zakładu.

W dalszej kolejności celem podłączenia do sieci kanalizacyjnej konieczne będzie:

  1. Wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego przez uprawnionego projektanta na podstawie wydanych warunków technicznych.
  2. Uzgodnienie projektu w Gospodarce Komunalnej (projekt uzgadnia projektant w imieniu Inwestora).
  3. Zgłoszenie do Gospodarki Komunalnej o zamiarze wykonania przyłącza.
  4. Wykonanie podłączenia przez uprawnionego wykonawcę. Wykonawca robót wraz z Inwestorem zobowiązani są zgłosić przyłącze do odbioru:
  • technicznego – na otwartym wykopie,
  • końcowego – po zakończeniu robót należy dostarczyć protokół wykonania przyłącza, kartę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
  1. Podpisanie umowy z Gospodarką Komunalną na odbiór ścieków.

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej uzyskają Państwo w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod nr 22 789 70 52 oraz pocztą elektroniczną pod adresem:  gospodarka.kom@celestynow.pl.

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że mieszkańcy muszą pamiętać o ważnej rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Wybudowana kanalizacja sanitarna w tym rejonie powoduje wyłączenie z użytkowania zbiorniki na nieczystości ciekłe, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz brak konieczności przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym (likwidacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych).