ZMIANA CEN

Utworzono dnia 20.01.2023

Przypomnienie

 

ZMIANA CEN

 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że na podstawie Decyzji WA.RZT.70.205.2021/9 Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 29 grudnia 2021 roku wprowadza się ceny za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odbioru ścieków oraz opłaty abonamentowe obowiązujące od dnia 22 stycznia 2023 r.:

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę dla Odbiorców usług z Gminy Celestynów

 

Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków dla Odbiorców usług z Gminy Celestynów

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, do taryfowych cen i opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

Obowiązująca taryfa została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i jest również udostępniona na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej: taryfa.

ZAŁĄCZNIKI