Wyjaśnienia dotyczące wprowadzonej miesięcznej opłaty abonamentowej

Utworzono dnia 19.05.2022

W związku ze zgłaszanymi przez odbiorców usług wątpliwościami dotyczącymi wprowadzenia przez przedsiębiorstwo opłaty abonamentowej do taryfy stanowiącej podstawę rozliczeń należności za dostarczoną wodę i przyjęte do oczyszczenia ścieki, Gospodarka Komunalna w Celestynowie wyjaśnia, że opłata abonamentowa nie jest „opłatą za wodomierz”, ani też nie stanowi rekompensaty z tytułu kosztów nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza, lecz jest elementem taryfy, tak samo, jak cena jednostkowa za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. Nr 72 poz. 2028).

Ceny i stawki opłat za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartym w ustawie.

Taryfa za zbiorowe doprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków podlega zatwierdzeniu w drodze Decyzji wydanej przez organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Taryfowe ceny i stawki opłat określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć planowane w roku obowiązywania taryf uzasadnione koszty świadczenia przez przedsiębiorstwo usług, koszty związane z działalnością inwestycyjną.

Przedkładana taryfa została opracowana przez Gospodarkę Komunalną w Celestynowie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Wniosek taryfowy Gospodarki Komunalnej w Celestynowie został  zatwierdzony przez „Wody Polskie” decyzją nr WA.RZT.70.205.2021/9 z dnia 29.12.2021 r. na okres 3 lat.

Stawka opłaty abonamentowej wyrażana jest w złotych na odbiorcę na miesiąc i została ustalona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Okres rozliczeniowy wynosi dla wszystkich odbiorców usług jeden miesiąc.

Do cen i stawek wskazanych doliczony jest podatek od towarów i usług (VAT), określony odrębnymi przepisami i obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Na dzień składania wniosku stawka tego podatku wynosi 8%.

Opłata abonamentowa jest opłatą, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, a w jej skład wchodzą trzy poniżej wymienione elementy:

1)   utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

2)   odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

3)   rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, włączenie do stawki opłaty abonamentowej kosztów utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych pomniejsza odpowiednio o tę część koszty eksploatacji i utrzymania tych urządzeń przy kalkulowaniu cen jednostkowych za 1m3 dostarczonej wody i 1m3 przyjętych do oczyszczenia ścieków.

Oznacza to, iż opłata abonamentowa nie jest dodatkowym obciążeniem nakładanym na odbiorcę wody i odbiorcę kanalizacji, a jej elementy składowe zostały wyłączone z kalkulacji ceny jednostkowej na dostawę 1,0 m3 wody i odprowadzonych  1,0 m3 ścieków.

Jak wynika z powyższego, opłata abonamentowa nie służy pokryciu kosztów zakupu, montażu i utrzymania wodomierza.

                                                                                                                        

                                                                                                                   Lucyna Komorowska

                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                                   Gospodarki Komunalnej  w Celestynowie