Przypomnienie o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej w Celestynowie (ul. Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana)

Utworzono dnia 10.05.2022

Komunikat

o możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej

w Celestynowie

(ul. Radzińska, Krótka, Podleśna, Różana)

 

Informujemy wszystkich mieszkańców miejscowości Celestynów, których posesje zlokalizowane są wzdłuż ulic: Radzińskiej, Krótkiej, Podleśnej, Różanej, gdzie została wybudowana nowa sieć kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w ul. Laskowskiej, ul. Radzińskiej, ul. Krótkiej, ul. Różanej i ul. Podleśnej w miejscowości Celestynów”, by zgłaszali się do siedziby Gospodarki Komunalnej w Celestynowie ul. Regucka 5, celem złożenia wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia posesji do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia obiektu budowlanego do zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać i złożyć za pomocą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub na miejscu w siedzibie Zakładu.

 

Formularz wniosku wraz z wzorem oświadczenia (o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane) dostępny jest na stronie internetowej Gospodarki Komunalnej (www.gk.itsmedia.pl) w zakładce „Dokumenty > Poradnik Interesanta” lub w biurze Gospodarki Komunalnej.

 

W dalszej kolejności celem podłączenia do sieci kanalizacyjnej konieczne będzie:

  1. Wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego przez uprawnionego projektanta na podstawie wydanych warunków technicznych.
  2. Uzgodnienie projektu w Gospodarce Komunalnej.
  3. Zgłoszenie do Gospodarki Komunalnej o zamiarze wykonania przyłącza.
  4. Wykonanie podłączenia przez uprawnionego wykonawcę. Wykonawca robót wraz z Inwestorem zobowiązani są zgłosić przyłącze do odbioru:
  • technicznego – na otwartym wykopie,
  • końcowego – po zakończeniu robót należy dostarczyć protokół wykonania przyłącza, kartę budowy oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
  1. Podpisanie umowy z Gospodarką Komunalną na odbiór ścieków.

 

Szczegółowych informacji w zakresie podłączenia posesji do kanalizacji sanitarnej uzyskają Państwo w siedzibie Zakładu lub telefonicznie pod nr 22 789 70 52 oraz pocztą elektroniczną pod adresem:  gospodarka.kom@celestynow.pl.

 

Jednocześnie chcemy zaznaczyć, że mieszkańcy muszą pamiętać o ważnej rzeczy – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Wybudowana kanalizacja sanitarna w tym rejonie powoduje wyłączenie z użytkowania zbiorniki na nieczystości ciekłe, eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych oraz brak konieczności przewożenia ścieków taborem asenizacyjnym (likwidacja zagniwania ścieków w zbiornikach bezodpływowych).

 

Fizyczne przyłączenie do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe w drugiej połowie roku, tj. po wybudowaniu przez PGE przyłączy energetycznych do pompowni ścieków.