Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem garażu przy ul. Wrzosowej 44A w Celestynowie.

Utworzono dnia 09.11.2022

Działając na podstawie art. 13 oraz art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Celestynowie, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, na wynajem garażu będącego własnością Gminy Celestynów, położonego przy ul. Wrzosowej 44A, na okres 5 lat.

I. Opis przedmiotu przetargu:

 1. Przedmiotem przetargu jest garaż o powierzchni 16,4 m2, usytuowany w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzosowej 44A w Celestynowie.

 2. Oznaczenie Księgi Wieczystej: WA1O/00032235/5.

 3. Garaż nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.

 4. Przeznaczenie garażu: garażowanie samochodu.

II. Warunki najmu:

 1. Warunki płatności: miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej przez Wynajmującego.

 2. Umowa najmu zawierana jest z zarządcą nieruchomości tj. Gospodarką Komunalną w Celestynowie.

 3. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie do regulowania opłat za pobraną energię elektryczną, w wysokości ustalonej przez Wynajmującego. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do regulowania wysokości opłaty za pobraną energie elektryczną (1 raz w roku). Wysokość opłaty uzależniona jest od stawek za energię elektryczną, obowiązujących u dostawcy usług z którym Wynajmujący ma zawartą umowę.

 4. Stawka miesięcznego czynszu będzie podlegać corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

III. Warunki przetargu:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w kwocie 49,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć złotych i 00/00). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gospodarki Komunalnej w Celestynowie nr 63 8001 0005 2002 0011 0930 0005 , najpóźniej do dnia 5 grudnia 2022 roku.

 2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet opłaty czynszowej, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Wadium ulega przepadkowi gdy oferent, który wygrał przetarg uchyla się od podpisania umowy.

 3. Cena wywoławcza: 41 zł netto + 23% VAT/miesięcznie.

 4. Termin i miejsce przetargu: 08 grudnia 2022 roku, godz. 1100, w siedzibie Gospodarki Komunalnej w Celestynowie przy ul. Reguckiej 5 pok. nr 2.

 5. Z przeprowadzonego przetargu zostanie sporządzony protokół.

 6. Każdy oferent zostanie poinformowany pisemnie o wyniku przetargu.

 7. Każdy uczestnik przetargu jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, dotyczącego:

- zapoznania się ze stanem technicznym garażu, dokonał jego oględzin i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag, a zaoferowana stawka czynszu najmu uwzględnia stan techniczny garażu,
- zapoznania się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
- zawarcia umowy najmu na czas określony i odbierze garaż do użytkowania w terminie siedmiu dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty.


Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Gospodarki komunalnej w Celestynowie przy ul. Reguckiej 5, pok. nr 1 lub pod numerem telefonu: 22 789-70-52 wew. 111.

DYREKTOR

Gospodarki Komunalnej

                                                                                                /-/ mgr Lucyna Komorowska