OGŁOSZENIE - Garaż przeznaczony do wynajmu

Utworzono dnia 17.10.2022

Zarządzenie Nr 28/2022

Dyrektora Gospodarki Komunalnej w Celestynowie –

samorządowego zakładu budżetowego Gminy Celestynów

z dnia 13 października 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Celestynowie, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) zarządzam co następuje:

 

  § 1

Przeznaczam do oddania w najem w trybie przetargowym, garaż zlokalizowany w budynku przy ul. Wrzosowej 44A Celestynowie, dz. nr ewid. 513/2.

 

§ 2

Wykaz nieruchomości, stanowiący załącznik do zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie, Gospodarki Komunalnej w Celestynowie oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych tych jednostek.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się insp. ds. gospodarki lokalami.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

DYREKTOR

Gospodarki Komunalnej

                                                                                                /-/ mgr Lucyna Komorowska

ZAŁĄCZNIKI