Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie

Utworzono dnia 29.02.2024

Gospodarka Komunalna w Celestynowie informuje, że na Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie prowadzone będą prace w ramach inwestycji pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Ostrów w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcą zadania jest firma Krevox Europejskie Centrum Ekologiczne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Realizacja zadania potrwa od marca do końca czerwca 2024 roku.

Koszt inwestycji wynosi 3.922.470,00 zł brutto,

w tym Gmina Celestynów pozyskała dofinansowanie w wysokości 3 milionów złotych.

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest skomplikowane pod względem technicznym, dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, ponieważ mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody (obniżone ciśnienie) na terenie miejscowości: Glina, Ostrów, Ostrowik, Dyzin i Jatne.

Mając na uwadze zasięg obszarów, na których odczuwalne mogą być czasowe zakłócenia, zwracamy się z prośbą, aby nie zużywać (w tym okresie) wody w nadmiernych ilościach na inne cele niż cele bytowe.

Zakres prac realizowanych w ramach tej inwestycji przewiduje remont i rozbudowę budynku SUW, budowę dodatkowego zbiornika wody uzdatnionej wraz z niezbędną infrastrukturą.

Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowie, a także usprawnienie pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę. Remont docelowo poprawi wydajność stacji poprawiając komfort dla odbiorców, w tym osób zamieszkujących lub pracujących na wskazanych obszarach.

Dołożymy starań, aby uciążliwości, o ile wystąpią, były dla Państwa jak najmniej odczuwalne.