Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gospodarka Komunalna w Celestynowie

Regucka 5, 05-430 Celestynów

 

Statut

Załącznik do Uchwały Nr 180/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 4 czerwca 2020 r.

 

S T A T U T

GOSPODARKI KOMUNALNEJ

W CELESTYNOWIE

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Gospodarka Komunalna w Celestynowie zwana dalej „Zakładem” jest utworzony na podstawie Uchwały Rady Gminy Celestynów nr 25/03 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Celestynów z późn. zm.
 2. Zakład istnieje od dnia 1 stycznia 2004 r.
 3. Zakład prowadzi działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego.
 4. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
 5. Zakład może posiadać znak graficzny (logo) oraz używać skróconej nazwy „GK w Celestynowie”.
 6. Zakład może używać herbu Gminy Celestynów.

§ 2

 1. Zakład działa w szczególności na podstawie przepisów:
  1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U 2020 poz. 713 z późn. zm),
  2. ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. 2019 poz. 712 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm),
  5. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1282 ),
  6. niniejszego statutu,
  7. innych przepisów obowiązujących w zakresie działania Zakładu.

§ 3

 1. Siedziba Zakładu mieści się w Celestynowie, ul. Regucka 5.
 2. Podstawowym terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Celestynów.
 3. Zapis ust. 2 niniejszego paragrafu nie ogranicza możliwości świadczenia usług poza podstawowym obszarem działania.
 4. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Celestynów.
 5. Zakład powołany jest do realizacji zadań o charakterze gospodarczym z zakresu użyteczności publicznej. Zakład realizuje zadania w zakresie określonym niniejszym Statutem.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA ZAKŁADU

§ 4

 1. Przedmiotem działalności Zakładu jest realizacja zadań Gminy Celestynów odnoszących się do bieżącego i nieprzerwanego zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności w zakresie : zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
 2. Zakład realizuje swoje zadania w zakresie działalności podstawowej poprzez eksploatację przekazanego mienia i odpłatne świadczenie usług obejmujących:
  1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, a w szczególności :
   1. ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody,
   2. bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych,
   3. remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń wodociągowych,
   4. budowa sieci i urządzeń wodociągowych,
  2. Zbiorowy odbiór ścieków, a w szczególności:
   1. odbiór ścieków i ich odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej miasta Otwock,
   2. bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   3. remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
   4. budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
  3. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności :
   1. zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i rozwiązanie tych umów,
   2. pobieranie opłat i czynszy z tytułu umów najmu lokali mieszkalnych oraz innych umów,
   3. zapewnienie nadzorów technicznych nad budynkami i urządzeniami technicznymi zgodnie z przepisami prawa,
   4. bieżąca eksploatacja, naprawa i konserwacja budynków i lokali mieszkalnych,
   5. wykonywanie remontów bieżących, remontów kapitalnych i modernizacji budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych,
   6. wykonywanie robót budowlanych i prac modernizacyjnych związanych z eksploatacją i rozbudową zasobu mieszkaniowego gminy.
  4. Prowadzenie działalności pomocniczej:
   1. usługowa instalacja wodomierzy,
   2. usługowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej,
   3. budowy i remontów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
   4. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej i jednostek samorządowych w zakresie możliwości technicznych Zakładu,
   5. inne zadania przekazane do realizacji przez Wójta Gminy Celestynów.
 3. Zakład nadzoruje realizację oraz uczestniczy w odbiorach końcowych zadań inwestycyjnych z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, mieszkaniowego zasobu gminy realizowanych przez Gminę Celestynów lub inne podmioty, które po zakończeniu będą przekazywane do eksploatacji Zakładu.
 4. Zakład opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jego posiadaniu i przedkłada go do zatwierdzenia Radzie Gminy Celestynów.
 5. Zakład może realizować budowę urządzeń urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie określonym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o którym mowa w ust. 4.
 6. Podjęcie nowej działalności usługowej lub produkcyjnej wymaga rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu określonego w ust. 1 i 2 w drodze uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu.

§ 5

 1. Szczegółowe określenie zadań realizowanych przez Zakład dokonywane jest w rocznym planie finansowym.
 2. Przy opracowywaniu rocznego planu finansowego Zakład związany jest wielkością dotacji budżetowej określonej uchwałą Rady Gminy.

§ 6

 1. Zakładem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. Dyrektor działa jednoosobowo Dyrektor w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Wójta Gminy i ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Zakładu.
 3. Dyrektor składa w imieniu Gminy Celestynów w zakresie działalności Zakładu oświadczenia woli odnośnie praw i obowiązków majątkowych oraz zawiera umowy w obrocie prawnym, do wysokości kwot określonych w planie finansowym Zakładu z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
 4. Sprawy leżące w zakresie działania Zakładu i należące do kompetencji Dyrektora są ustalane w formie Zarządzeń Dyrektora, o ile powszechnie obowiązujące przepisy nie przewidują innej formy.
 5. Dyrektora Zakładu zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Celestynów w trybie określonym przez właściwe przepisy, ustalając jednocześnie zakres jego obowiązków i odpowiedzialności oraz warunki wynagradzania.
 6. Wójt Gminy Celestynów wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora Zakładu.
 7. W czasie nieobecności lub czasowej niezdolności do pracy Dyrektora zastępuje osoba wskazana przez niego, a w przypadku nie wskazania takiego pracownika przez Dyrektora, wskazuje go Wójt Gminy Celestynów.

§ 7

 1. Zakład jest pracodawcą w stosunku do zatrudnionych pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy. W imieniu pracodawcy czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Zakładu wykonuje Dyrektor.
 2. Pracowników Zakładu zatrudnia i zwalnia Dyrektor. Do pracowników Zakładu zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Dyrektor ustala wynagrodzenia pracowników na zasadach określonych w odpowiednich przepisach. 
 4. Dyrektor nadaje zarządzeniem Regulamin Organizacyjny Zakładu, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Celestynów.

§ 8

 1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor Zakładu. Dalsi pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania. Pełnomocników tych ustanawia Dyrektor w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o ile udzielone Dyrektorowi umocowanie przyznaje prawo do ustanowienia dalszych pełnomocników.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9

 1. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami dla samorządowych zakładów budżetowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora. Dyrektor zapewnia zgodność planu finansowego ustawą o finansach publicznych i uchwałą budżetową Gminy Celestynów.
 3. Projekt planu finansowego Zakładu przedkładany jest w wymaganym przepisami terminie Wójtowi Gminy celestynów w celu włączenia go do projektu budżetu Gminy Celestynów.
 4. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.
 5. Dyrektor może dokonywać zmian w planie wydatków w ciągu roku w przypadku realizowania wyższych od planowanych przychodów i wydatków pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.
 6. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
 7. Zadania Zakładu uchwala Rada Gminy, natomiast sposoby ich realizacji ustala Dyrektor Zakładu w porozumieniu z Wójtem Gminy.
 8. Zakład dla realizacji zadań statutowych może korzystać z dotacji z budżetu gminy w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy.

§ 10

 1. Prowadząc odpłatną działalność usługową Zakład pokrywa koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych.
 2. Przychodami Zakładu są:
  1. wpływy z działalności podstawowej,
  2. wpływy z innej działalności usługowej,
  3. dotacje z budżetu Gminy Celestynów,
  4. inne wpływy dopuszczone obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Wydatkami Zakładu są jego koszty i inne wydatki nie będące kosztami.

§ 11

 1. W Zakładzie nie przewiduje się nadwyżki środków obrotowych
 2. W przypadku wystąpienia nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, Zakład zobowiązany jest ją wpłacić do budżetu Gminy Celestynów w terminie do dnia 30 kwietnia.
 3. Rada Gminy, na wniosek Dyrektora Zakładu, może zwolnić Zakład z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Celestynów w całości lub w części.

§ 12

 1. Kontrolę nad działalnością Zakładu sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.
 2. Kontrolę finansową i nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy.
 3. Nadzorowi temu podlega:
  1. prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi;
  2. prawidłowość dysponowania posiadanym mieniem.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Zakład jest wyposażony w środki majątkowe niezbędne do prowadzenia działalności określonej w uchwale Rady Gminy i niniejszym Statucie. Mienie to stanowi mienie komunalne.
 2. Zakład zarządza, administruje i korzysta z mienia, w które został wyposażony.
 3. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do wydzielonego mu mienia komunalnego, będącego w jego dyspozycji.
 4. Obowiązkiem Zakładu jest prawidłowe gospodarowanie oraz ochrona mienia Zakładu.

§ 14

 1. Wójt Gminy może nałożyć na Zakład obowiązek realizacji dodatkowych zadań, jeżeli jest to niezbędne dla zaspokojenia potrzeb ludności lub innych jednostek, zapewniając mu środki na realizację tego dodatkowego zadania. W przypadku gdy zadanie dodatkowe ma charakter stały (ciągły) wymagane jest dokonanie rozszerzenia przedmiotu działalności Zakładu określonego w ust. 1 i 2 § 4, w terminie trzech miesięcy od daty nałożenia obowiązku.
 2. Z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 Wójt Gminy może skorzystać także dla potrzeb ochrony kraju lub w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 3. Zakład wykonuje dodatkowe zadania odpłatnie.

§ 15

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja Zakładu może nastąpić na podstawie uchwały Rady Gminy Celestynów.
 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące samorządowych zakładów budżetowych.

DOKUMENTY:

Informacje

Liczba wyświetleń: 532
Utworzono dnia: 08.03.2022

Historia publikacji

 • 10.03.2022 11:12, Administrator
  Dodanie dokumentu: Uchwała Nr 259/21 Rady Gminy Celestynów z 29.04.2021 r.
 • 10.03.2022 11:09, Administrator
  Dodanie dokumentu: Uchwała Nr 180/20 Rady Gminy Celestynów z 04.06.2020 r.
 • 10.03.2022 11:01, Administrator
  Edycja strony: Statut